Rebirthing

Rebirthing eller återfödelse, är samlingsnamnet på olika metoder för att återuppleva födelsen, vilket är ett sätt att aktivera kroppens minne, medvetandegöra trauman för att bearbeta dem.

Grundtanken  är att födelsen – tillvaron i livmodern, den sammandragande och den utdrivande fasen vid förlossningen liksom separationen från modern – har stor betydelse för hur framtida handlingsmönster formas och utvecklas.
Denna upplevelse lagras i kroppsminnet, även kallat kroppens cellminne. Många psykosomatiska sjukdomar har sin grund i den biologiska stress som upplevdes under födelsen. Resultatet kan senare i livet bli helt irrationellt agerande i många lägen genom att man omedvetet associerar situationen till födelseerfarenheten och handlar på ett sätt som var rätt då, men knappast är det i nuläget.

Man använder andningen som ett hjälpmedel för att kunna återuppleva  tidigare känslor.
Andningens betydelse är A och O!  Att hålla igen andningen kan vara ett sätt att sluta sig inför känsloupplevelser och skapa omedvetenhet så att kroniska muskelspänningar kan utvecklas.

Mycket forskning har gjorts på området och en del menar att om navelsträngen klipps av innan den nyfödde lärt sig andas naturligt, kan det få en chockverkan med påföljd att andningen från och med då blir förknippad med ångest. Efter en sådan upplevelse kan andningen förbli ytlig och ofullständig livet igenom.

Genom att hyperventilera och att forcera andningen ökar syretillförseln, blodcirkulationen och energiflödet i kroppen.
Metoden ökar utrensningen på cellplanet och aktiverar livskraften, för att man därigenom ska frigöra sig från den födelsechock som lever kvar i kroppen.
Hyperventilering ses som människans naturliga sätt att förlösa fysiska och psykiska spänningar.
Terapeuten är närvarande för att ge känslomässigt stöd och vägleda andningen till ett spontant tillstånd, tills den fungerar av sig själv och är ohämmad – det ideala sättet att andas på.
En befriad andning behöver inte innebära en stark känsloutlevelse; frigörelsen kan också leda till ett djupt meditativt tillstånd.